دبستان حضرت ابوالفضل (ع) واحد 1 مستقر در شهرک شهید کشوری